Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

1. Загальні положення


1.1 Приймання дітей до 5-х – 11 - х класів Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (далі - гімназія) здійснюється на конкурсній основі. 

1.2. Приймання дітей до загальноосвітніх  класів більш ранніх ступенів
навчання (1-4-х класів),  що входять  до  складу гімназії, відбувається без
конкурсу.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

1.3. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 р. № 389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/786 (далі - Інструкція) та на підставі Статуту Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області робочі  групи  з числа педагогічних працівників  розробляють   Правила конкурсного   приймання,   що обговорюються  на  спільному  засіданні  педагогічної  ради і ради гімназії, схвалюються ними та затверджуються директором гімназії   за   погодженням   з  відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

1.4. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

2. Організація конкурсу


2.1. Правила конкурсного приймання дітей оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення про умови і терміни проведення конкурсу розміщується в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через офіційний сайт  гімназії.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії на дошці оголошень розміщують перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Конкурсне приймання до 5-11 класів проводиться лише після закінчення навчального року (червень – липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4.Додаткове конкурсне приймання може відбуватися впродовж навчального року за наявності вільних місць. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії. Одним із членів педагогічної комісії є практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор (заступник) гімназії. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія, до складу якої входять члени конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом директора гімназії.

2.6.Для участі в конкурсі необхідні такі документи:
заява батьків або осіб, які їх замінюють), на ім'я директора гімназії;
табель успішності учня ;
копія свідоцтва про народження дитини (паспорту);
копія свідоцтва про базову загальну середню освіту (при прийманні до 10-го класу);
медична довідка встановленого зразка.
2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності учня та відображають його навчальні та творчі досягнення.
2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.


3. Проведення конкурсу


3.1. Конкурсні випробування для дітей, які вступають до 5-11-х класів навчального закладу, проводяться за наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного прийняття.
3.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-11-х класів навчального закладу, проводяться у письмовій формі, які включають виконання завдань для перевірки рівня навчальних досягнень української мови та математики. 
3.8. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких має відповідати чинним навчальним програмам, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії.

3.9.Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.10.Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті. Конверт відкриває в день випробування голова конкурсної комісії у присутності її членів та вступників.
3.11.Для проведення письмового конкурсного випробування вступникам видають папір зі штампом навчального закладу. При цьому передбачається, що першу сторінку буде відокремлено від самої письмової роботи. 
Після закінчення випробування голова предметної комісії шифрує письмові роботи та передає їх (без титульної сторінки) членам цієї комісії для перевірки. Після виставлення балів голова предметної комісії здійснює дешифрування робіт.
3.13. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.14. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії впродовж року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.
3.15. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.16. Результати письмового випробування оголошують не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами розміщують на дошці оголошень у вестибюлі гімназії для загального ознайомлення.
3.17. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ – IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від письмового конкурсного випробування. У такому разі в протоколі учневі виставляється максимальна кількість балів.
3.18. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від письмового конкурсного випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.19. Правом на першочерговий вступ до 5-х та 10-х (профільних) користуються випускники 4-х та 9-х класів гімназії, які за результатами річного оцінювання мають достатній та високий рівень навчальних досягнень з конкурсних (профільних) предметів чи відповідне рішення педагогічної ради.
3.20. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право взяти участь у повторних конкурсних випробуваннях. Терміни проведення їх визначає директор гімназії. 3.21. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.


4. Порядок зарахування


4.1.Діти, які згідно з рейтингом (результати конкурсних випробувань достатнього та високого рівня) пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом керівника на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей здійснюється впродовж 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2.Для зарахування до навчального закладу батьки  або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію  свідоцтва про народження (паспорта), медичну довідку встановленого зразка. особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), копію свідоцтва про базову загальну середню освіту (при прийманні до 10-го класу).
4.3.Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається впродовж тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом, склад якої погоджується з відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4.У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5.Учні 6-11-х класів, які за підсумками конкурсу не зараховані до навчального закладу, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 5 класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6.Учні, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин упродовж 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, які проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, проте для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту та інші відповідні документи впродовж 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.


 5. Контроль за проведенням конкурсу


5.1.Керівник гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції та цього Порядку.
5.2.Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до навчального закладу за його результатами здійснюється відділом освіти.