Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

І. Загальні положення

1.1. Новгород-Сіверська гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (скорочено – Новгород-Сіверська гімназія №1) створена розпорядженням голови Новгород-Сіверської районної державної адміністрації від 27 жовтня 1999 року №404 «Про створення гімназії на базі середньої школи №1 міста Новгород-Сіверського», рішенням Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області від 07 жовтня 2014 року «Про прийняття безоплатно у спільну власність територіальної громади міста Новгород-Сіверський загальноосвітніх навчальних закладів» прийнята в комунальну власність територіальної громади міста Новгорода-Сіверського.

1.2. Юридична адреса: 16000, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Б.Майстренка, 2.

1.3. Новгород-Сіверська гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (далі гімназія) є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, може мати рахунки в установах банку.

1.4. Засновником гімназії є Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області. Засновник здійснює фінансування гімназії, її матеріально-технічне забезпечення; надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами; організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Головною метою гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної та фізико-математичної, технологічної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей.

1.6. Головними завданнями гімназії є:
забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти, трудової діяльності;
виховання громадянина України, морально й фізично здорового покоління;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів світу;
формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
створення сприятливих умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство, для самовираження особистості учнів в різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
надання можливості обирати профіль навчання та надання освітніх послуг у підготовці робітничих кадрів.

1.7. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б.Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (далі Статут).

1.8. Діяльність гімназії будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національними традиціями, історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту й форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У гімназії визначена українська мова навчання, запроваджено профільне навчання в 10-11-х класах, допрофільну підготовку у 8-9-х класах та поглиблене вивчення окремих предметів.

1.12. Гімназія має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради;
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
укладати угоди про співробітництво з вищими навчальними закладами; встановлювати прямі зв’язки з різними навчальними закладами, науковими установами, реалізовувати освітні програми;
надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
отримувати кошти й матеріальні цінності від органів самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;
утворювати різні фонди та відкривати рахунки;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13.У гімназії можуть створюватися та функціонувати: психологічна служба, гуртки та спортивні секції, клуби, студії, об’єднання за інтересами, предметні методичні об’єднання вчителів, методичні об’єднання вихователів, класних керівників, творчі групи, творчі лабораторії, науково-методична рада, інформаційно-методичний центр, учнівське науково-дослідне товариство, батьківський комітет, учнівське самоврядування, центр дитячого самоврядування тощо.

1.14. При гімназії з часу її створення функціонують загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання, початкові 1-4 класи, згідно з розпорядженням голови Новгород-Сіверської районної державної адміністрації від 27 жовтня 1999 року №404 «Про створення гімназії на базі середньої школи №1 міста Новгорода-Сіверського».

1.15. З урахуванням потреб населення у гімназії створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

1.16. Класи у гімназії формуються за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу та на основі конкурсного випробування для учнів 5-11-х класів. 
Наповнюваність класів, груп продовженого дня не повинна перевищувати 30 учнів.

1.17. Гімназія приймає рішення про створення класів із поглибленим вивченням окремих предметів за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.

1.18.При наявності ліцензії Міністерства освіти і науки України гімназія може проводити підготовку водіїв автотранспортних засобів категорії «С».
Підготовка водіїв транспортних засобів здійснюється з числа учнів 10-11-х класів, які за станом здоров’я відповідають медичним вимогам і мають базову загальну середню освіту.
Робочі навчальні плани і програми розробляються і затверджуються відповідно до Типових навчальних планів. Термін підготовки залежить від кількості годин, передбачених навчальним планом протягом двох років.

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстернатом у гімназії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.21. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником або відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.

1.22. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

2.1. Гімназія планує свою роботу на поточний навчальний рік.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи її розвитку.

2.2. Навчально-виховний процес у гімназії здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
У робочому навчальному плані гімназії з урахуванням типу закладу та профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.
Індивідуалізація і диференціація навчання у гімназії забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.3. Робочі навчальні плани гімназії затверджуються відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.

2.4. Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання й виховання.

2.5. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.6. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.7. Навчально-виховний процес у гімназії здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання. Навчальні заняття організовуються за денною, однозмінною формою.

2.8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв гімназія за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.9. Педагогічні працівники гімназії можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.10. Гімназія може виконувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.11. Зарахування учнів до гімназії здійснюється у відповідності до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

2.12. Зарахування учнів до 1-4-х класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, закріпленою за закладом міською радою.

2.13. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.
Для зарахування учня до гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), для зарахування до десятого класу – документ про відповідний рівень освіти.
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.14. Переведення учнів гімназії до наступного класу, випуск учнів гімназії здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.15. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.16. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватись із гімназії.

2.17. За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим із відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, як виключний засіб педагогічного впливу, за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із гімназії та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання.

2.18. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) інформуються у письмовій формі не пізніше, ніж за один місяць.

2.19. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття в гімназії починаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.20. За погодженням із відповідним органом управління освітою, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30-ти календарних днів.

2.21. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради та відповідної державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.22. Для учнів 5-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

2.23. Гімназія може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.24. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви (після першого та другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.25. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять, тижневий їх режим визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором гімназії.

2.26. Крім уроків, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.27. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.28. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом гімназії, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.29. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.30. Облік навчальних досягнень учнів гімназії протягом навчального року здійснюється у класних журналах.
Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.31. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради гімназії може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, визначених Міністерством освіти і науки України.

2.32. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.
В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

2.33. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.34. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.35. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

2.36. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.37. За успіхи в навчанні (праці) та у позакласній роботі для учасників навчально-виховного процесу в гімназії встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, дипломи, цінні подарунки, премії.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу.

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у гімназії є:
учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі,
інші спеціалісти закладу,
директор і його заступники,
батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими актами законодавства, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

3.3. Учні гімназії мають гарантоване державою право на:
доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
безпечні й нешкідливі умови навчання та праці.
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, лікувально-оздоровчою базою гімназії;
участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні гімназії зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
підвищувати свій загальний культурний рівень;
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом гімназії, Статутом гімназії;
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії;
брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
брати активну участь у громадському житті гімназії та суспільно-корисній роботі;
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку гімназії;
дотримуватися правил особистої гігієни;
мати охайний зовнішній вигляд; носити шкільну форму, визначену дитячим самоврядуванням і прийняту Радою гімназії;
дотримуватися єдиних правил для учнів гімназії, затверджених загальними зборами гімназії;
зберігати своє робоче місце, навчальні кабінети та територію гімназії у чистоті;
постійно дбати про імідж гімназії.

3.5. Учні гімназії залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7. Педагогічним працівником гімназії може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 

3.8. До педагогічної діяльності у гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом.

3.10. Заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу.
Керівник закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду.
Директор гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом гімназії.

3.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором гімназії і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради. 
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.13. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) – методист», «педагог - організатор – методист» та інші.

3.14. Педагогічні працівники гімназії мають право:
самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів та такі, що дають позитивний кінцевий результат;
брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів гімназії та інших органів самоврядування гімназії, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
вносити керівництву гімназії і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
на соціальне й матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі й гідності.

3.15. Педагогічні працівники гімназії зобов’язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
контролювати рівень навчальних досягнень;
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора гімназії;
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; здійснювати пропаганду здорового способу життя;
виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
брати участь у роботі педагогічної ради.
виконувати Статут гімназії, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
виконувати накази і розпорядження директора гімназії, органів управління освітою.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.17. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

3.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
звертатися до органів управління освітою, керівника гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;
створювати батьківський фонд сприяння та розвитку гімназії, розпорядником якого є батьківський комітет гімназії;
проводити консультації, тренінги, розвантажувальні заняття для педагогічних працівників за наявності відповідної ліцензії та у разі виробничої необхідності;
на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту гімназії;
поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, до гімназії; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
пропагувати здоровий спосіб життя;
вживати заходів до запобігання тютюнокурінню, вживанню дітьми алкоголю, наркотиків.

3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

IV. Управління гімназією

4.1. Керівництво гімназією здійснює її директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

4.2. Директор гімназії призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.
Директор гімназії призначається на вакантну посаду за результатами конкурсного відбору, на підставі рішення конкурсної комісії.
Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.3. Директор гімназії:
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном гімназії та її коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.4. Директор гімназії є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління гімназією.

4.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; планування та режиму роботи гімназії;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
морального та матеріального заохочення учнів та працівників гімназії; морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників гімназії за невиконання ними своїх обов’язків;
педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю гімназії.

4.7. Органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів із правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників гімназії – зборами трудового колективу;
учнів гімназії – класними зборами;
батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників гімназії – 10 осіб , учнів – 10 осіб, батьків і представників громадськості – 10 осіб.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають учасники зборів (делегати зборів), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.
Загальні збори:
заслуховують звіт директора про здійснення керівництва гімназією;
розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності гімназії;
затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії;
приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників, а також учнів.

4.8. У гімназії за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти рада гімназії, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.9. Рада гімназії.

4.9.1. Метою діяльності Ради гімназії є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків. громадськості щодо розвитку гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу гімназії;
створення громадсько активного навчального закладу;
утвердження демократичного стилю управління навчальним закладом;
розширення колегіальних форм управління гімназією;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.9.2. Основними завданнями Ради гімназії є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов навчання та виховання учнів;
ініціювання дій, що спряли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, підтримки обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.9.3. Організація діяльності Ради гімназії:
до складу Ради гімназії обираються представники педагогічного колективу, учнів 8-11-х класів, батьків і громадськості;
кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників гімназії – 5 осіб, учнів – 5 осіб, батьків і представників громадськості – 5 осіб;
термін їх повноважень становить 1 рік;
на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину;
рішення про дострокове припинення роботи члена Ради приймається загальними зборами;
загальні збори обирають голову Ради гімназії, щорічно заслуховують його звіт;
головою Ради не може бути директор та його заступники;
Рада гімназії працює за планом, що затверджується загальними зборами;
кількість засідань Ради гімназії визначається їх доцільністю;
засідання Ради гімназії може скликатися її головою, членами Ради або з ініціативи директора;
рішення Ради приймається простою більшістю голосів, за наявності на засіданні не менш як двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

4.9.4. Засади діяльності Ради гімназії:
пріоритет прав людини, гармонійне поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіальність ухвалення рішень;
добровільність і рівноправність членства;
гласність.

4.9.5. Рада гімназії має право:
організовувати виконання рішень загальних зборів;
вносити пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
разом з адміністрацією здійснювати контроль за виконанням Статуту гімназії;
сприяти формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
заслуховувати звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
виступати ініціатором проведення добродійних акцій;
вносити на розгляд педагогічної ради та органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
сприяти створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучати громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у позакласній та позашкільній роботі, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
приймати рішення про надання матеріальної допомоги учням;
розглядати питання родинного виховання;
брати участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяти педагогічній освіті батьків;
сприяти поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
розглядати питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
розглядати звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
вносити пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

4.10. Піклувальна рада гімназії.

4.10.1. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.10.2. Основними завданнями Піклувальної ради є:
сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази гімназії;
організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
запобігання дитячій бездоглядності;
сприяння працевлаштуванню випускників гімназії;
стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
всебічне зміцнення зв’язку між родинами учнів та навчальним закладом.

4.10.3. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб із представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника гімназії.
У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.10.4. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
самоврядування;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення Піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу гімназії, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

4.10.5. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.
З числа членів Піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова Піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;
визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях із питань, віднесених до її повноважень.
Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної ради.

4.10.6. Піклувальна рада має право:
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника гімназії, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази гімназії;
залучати додаткові джерела фінансування гімназії;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії;
стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи гімназії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі гімназії.

5.2. У гімназії створена навчальна матеріально-технічна база, що відповідає вимогам до підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «С».

5.3. Майно гімназії належить їй на правах, визначених законодавством України, та не може бути вилученим у неї, якщо інше не передбачено законодавством.

5.4. Майно, отримане гімназією від доброчинних організацій і фондів, спонсорів, унаслідок участі в різноманітних проектах, конкурсах, перемог у грантах, належить їй на правах власності або інших правах відповідно до чинного законодавства, Статуту гімназії, укладених нею угод.

5.5. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушень її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.7. Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається з навчальних кабінетів, інформаційно-методичного центру, центру дитячого самоврядування, лабораторій, майстерень (слюсарної, столярної, обслуговуючої праці тощо), спортивних і актової зали, бібліотеки, комп’ютерних класів, медичного кабінету, їдальні та буфету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, окремого приміщення для класів більш ранніх ступенів навчання (м. Новгород-Сіверський, вул. Гімназична, 8а).

5.8. Гімназія має земельні ділянки, де розміщуються навчальні приміщення, спортивні майданчики, зони відпочинку, сад, господарські будинки, майданчик для занять з автосправи тощо.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансування гімназії здійснюється засновником або уповноваженим ним органом відповідно до чинного законодавства.

6.2. Фінансово-господарська діяльність гімназії проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування гімназії є:
кошти відповідного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
кошти фізичних, юридичних осіб;
кошти, отримані від угод про співробітництво;
кошти, отримані за надання платних послуг;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Гімназія має спеціальний рахунок в установі банку, який поповнюється з надходжень від угод про співробітництво, за надання платних послуг, з коштів фізичних та юридичних осіб, від передачі в оренду приміщень, споруд, з інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти, які надходять на спеціальний рахунок гімназії, витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором гімназії.
Облік і використання коштів спеціального рахунку здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.
Контроль за правильним використанням коштів спеціального рахунку здійснює відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.

6.5. У гімназії може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку гімназії в установі банку й витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором гімназії.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються гімназією згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради гімназії, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.

6.6. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

6.7. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить гімназія. За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради.

6.8. Штатний розпис для гімназії встановлює відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

6.9. Звітність про діяльність гімназії ведеться відповідно до законодавства.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIIІ. Контроль за діяльністю гімназії

8.1. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної та протипожежної служби.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов’язаних із її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

ІХ. Реорганізація або ліквідація гімназії

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає засновник.
Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів. 

 

Х. Прикінцеві положення

10.1. Зміни до Статуту вносяться у відповідності з рішенням засновника та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Вкладення:
ФайлРозмір файла:Створено
Скачати цей файл (Статут 2017.doc)Статут 2017.doc249 Кб2020-07-12 20:05