Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Загальні положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор  В.П.Мокрякова

ПОЛОЖЕННЯ
про методичне об'єднання вчителів-предметників
Загальні положення:

 • Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.
 •  
 • Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

Структура та функції методичного об'єднання:

 • Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.
 •  
 • МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
 •  
 • Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів. 
 •  
 • Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія 
 •  
 • Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора, який курує відповідний предмет або цикл. 
 •  
 • Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів. 
 •  
 • Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:
 •  
 • Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.
 •  
 • Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.
 •  
 • Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.
 •  
 • Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.
 •  
 • Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.
 •  
 • Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
 •  
 • Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.
 •  
 • Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.
 •  
 • Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
 •  
 • Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:
 •  
 • Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.
 •  
 • Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.
 •  
 • Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.
 •  
 • Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).
 •  
 • Відвідує наради голів методичних об’єднань вчителів відповідної галузі знань.
 •  
 • Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками. 
 •  
 • Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
 •  
 • Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.
 •  
 • Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання школи.
 •  
 • Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального закладу.
 •  
 • Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.
 •  
 • Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.
 •  
 • Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.
 •  
 • Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.
 •  
 • Організовує роботу вчителів у підготовці команди ліцею у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.
 •  
 • Разом з заступником директора з навчально-методичної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.
 •  
 • Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.
 •  
 • Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді ліцею.
 •  
 • Обов’язки вчителів членів МО
 •  
 • Кожен вчитель – член МО повинен:
 •  
 • постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность; 
 •  
 • мати особисту програму професійної самоосвіти; 
 •  
 • брати активну участь в розробці відкритих заходів;
 •  
 • брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.
 •  
 • Кожному учаснику МО необхідно знати 
 •  
 • тенденції розвитку методики викладання предмета, 
 •  
 • «Закон про освіту», 
 •  
 • нормативні документи, 
 •  
 • методичні вимоги до категорій;
 •  
 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.
 •  
 • Права вчителів членів МО
 •  
 • Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.
 •  
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в навчальному закладі.
 •  
 • Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.
 •  
 • Документація МО.
 •  
 • Положення про МО.
 •  
 • Аналіз роботи за попередній рік.
 •  
 • План роботи на рік.
 •  
 • Протоколи засідань( друковані).
 •  
 • Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад.
 •  
 • Інструктивно-методичні документи.
 •  
 • Методична база доробків учителів МО.
 •  
 • Керівництво діяльністю МО
 •  
 • Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НР.