Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка
Новгород-Сіверька гімназія №1 ім. Б.Майстренка Новгород-сіверської міської ради Чернігівської області
logo1
logo2
Menu

Формування цілісної особистості, яка має такі гуманістичні  риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність.            

 Кодекс цінностей сучасного українського виховання

АБСОЛЮТНІ, ВІЧНІ ЦІННОСТІ

віра, доброта, краса, надія, чесність, свобода, любов, щирість, нетерпимість до зла, гідність, великодушність, сумління, милосердя, оберігання життя, правда, прощення, мудрість, справедливість, досконалість, благородство.

ОСНОВНІ НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ

 • Українська ідея.
 • Державна незалежність України.
 • Самопожертва в боротьбі за свободу нації.
 • Патріотизм, готовність до захисту Батьківщини.
 • Єдність поколінь на основі віри в національну ідею.
 • Почуття національної гідності.
 • Історична пам'ять.
 • Громадська національно-патріотична активність.
 • Пошана до державних та національних сим­волів, до Державного Гімну.
 • Любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій.       
 • Пошана до Конституції України. Підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності.
 • Орієнтація власних зусиль на розбудову Українсь­кої держави і розвиток народного господарства.
 • Прагнення побудувати справедливий держав­ний устрій.
 • Протидія антиукраїнській ідеології.
 • Готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу.
 • Сприяння розвиткові духовного життя українсь­кого народу.

ОСНОВНІ ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ

 • Свобода.
 • Прагнення до соціальної гармонії. Відстоювання соціальної і міжетнічної справед­ливості.
 • Культура соціальних і політичних стосунків.
 • Пошана до Закону.
 • Рівність можливостей.
 • Пріоритет ідеї громадянськості над ідеєю держави.
 • Рівність громадян перед Законом.
 • Самовідповідальність людини.
 • Права людини - на життя, власну гідність, без­пеку, приватну власність, рівність можливостей тощо.
 • Суверенітет особи.
 • Право на свободу думки, совісті, вибору кон­фесії, участі у політичному житті, проведенні зборів, самовираження тощо.
 • Готовність до захисту індивідуальних прав і свобод.
 • Обов'язки, що випливають з прав і свобод інших людей.
 • Пошана до національно-культурних вартостей інших народів.
 • Повага до демократичних виборів і демокра­тично обраної влади.
 • Толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і національним вартостям.
 • Пошана до праці як до головного джерела сус­пільного добробуту.

ЦІННОСТІ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

 • Подружня вірність.
 • Піклування про дітей.
 • Піклування про батьків і старших у сім'ї.
 • Пошана до предків.
 • Взаємна любов батьків.
 • Злагода та довір'я між членами сім'ї.
 • Гармонія стосунків поколінь у сім'ї.
 • Демократизм стосунків, повага до прав дитини і старших.
 • Відповідальність за інших членів сім'ї.
 • Допомога слабшим членам сім'ї.
 • Гармонія батьківського і материнського впливу у вихованні.
 • Спільність духовних інтересів членів сім'ї.
 • Здоровий спосіб життя, прихильність до спорту.
 • Дотримання народних звичаїв, охорона тра­дицій.
 • Гостинність.
 • Сімейна відкритість щодо суспільного життя.
 • Багатодітність.

ЦІННОСТІ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ

 • Внутрішня свобода, самоповага.
 • Воля (самоконтроль, самодисципліна, наполегливість тощо).
 • Мудрість, розум, здоровий глузд.
 • Мужність, рішучість, самовпевненість, героїзм.
 • Лагідність, доброзичливість.
 • Правдомовність, принциповість.
 • Поміркованість (в їжі, статевих стосунках, висловлюванні, в товариськості тощо).
 • Урівноваженість в особистих і громадських справах.
 • Оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість.
 • Терпеливість.
 • Гармонія душі та зовнішньої поведінки.
 • Зовнішньоетична вихованість (звички, манери, акуратність в побуті, відраза до злослів'я тощо).
 • Підприємливість, старанність, ініціативність.
 • Працьовитість, організованість.
 • Цілеспрямованість, витривалість.
 • Самостійність (в мисленні, діяльності тощо).
 • Творча активність (розвинена уява, спосте­режливість, інтелект тощо).
 • Твердість слова, точність.
 • Самокритичність, почуття відповідальності.
 • Ощадливість (у засобах, дбайливе ставлення до свого і чужого часу).
 • Вміння мовчати і слухати інших.
 • Культ доброго імені, почуття честі, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої таємниці тощо.
 • Шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі.
 • Вдалий вибір поля діяльності та повноцінна самореалізація.
 • Розвиток естетичних смаків і творчих естетич­них здібностей.

ВАЛЕО-ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ

 • Увага до власного здоров'я.
 • Прихильність до спорту і фізичної праці.
 • Гарт організму в процесі сімейного і грома­дянського виховання.
 • Здоровий спосіб життя і протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, курінню тощо).
 • Дотримування правил гігієни в приватному, родинному, громадському житті, на виробництві тощо.
 • Прихильне ставлення до профілактики захво­рювань.
 • Увага до умов безпеки праці та охорони здоров'я громадян на виробництві.
 • Самоусвідомлення і переживання своєї єдності з Природою.
 • Любов і дбайливе ставлення до всього живого на Землі.
 • Обмеження власних споживацьких потреб і контроль за своєю практичною поведінкою в довкіллі.
 • Дбайливе і економне ставлення до природних ресурсів і національних багатств.
 • Збалансованість раціоналістично-наукового (утилітарного) і духовного начал у господарському ставленні до природи.
 • Участь у природоохоронній діяльності.
 • Охорона краси довкілля, відраза до господарсь­кого і побутового нехлюйства.